ภาพความรู้ ; ระบบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา


ที่มา ; ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.