ค้นหา

เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(สายอำนวยการ)

  E-BOOK เอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(สายอำนวยการ) 

        เป็นเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา(ติวสอบบุคลากรทางการ ศึกษา) ในตำแหน่งสายงานด้านอำนวยการ การเงินและสินทรัพย์ และตรวจสอบภายใน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการหรือเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อใช้ศึกษาเตรียมสอบแข่งขัน คัดเลือก สอบคัดเลือกเลื่อนระดับในหน่วยงานทางการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  หรือ ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  

        - เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ การควบคุมภายใน การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสำนักงานฯ (เน้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา) การตรวจสอบภายใน กฎหมายในการบริหารงานอำนวยการ การเงินและสินทรัพย์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบทดสอบประกอบพร้อมเฉลยในท้ายเล่มด้วย  

         - เป็นเอกสารไฟล์ PDF  จำนวน 126 หน้า  ขนาดไฟล์ 4.57 MB  

         - เป็นเอกสารเก่าเรียบเรียงเมื่อปี 2550 มีเนื้อหาและข้อสอบบางส่วนล่าสมัย แต่โดยรวมยังสามารถใช้ศึกษาและอ้างอิงได้  

         - คลิกเพื่อดาวน์โหลด >>>>

ความเห็นของผู้ชม