ค้นหา

การบริหารงานบุคคล ; บทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)

 

 

ที่มา ; อุดม  อินทรเวศน์วิไล และคงพิสิฏฐ์  ไชยวงศ์   

ความเห็นของผู้ชม