ค้นหา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

 

คลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ>>>

ความเห็นของผู้ชม