ค้นหา

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นม.6 จบแล้วบรรจุภูมิลำเนาตนเอง

 ที่มา ความสำคัญ ลักษณะโครงการ

1. เป็นทุนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(Protected School/Standalone) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

2. มีหน่วยงานชื่อย่อ กสศ. เป็นผู้ดูแลโครงการ https://www.eef.or.th/fund/teachereef/

3. ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล คือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา

4. โครงการนี้มีระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่านั้น มีจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)

5. รุ่นแรก คือ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งรับสมัครไปแล้วช่วง ตุลาคม 2562

6. มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิ์ผลิตบัณฑิต จำนวน 11 มหาวิทยาลัย คือ

   หลักสูตรประถมศึกษา
    * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับตรง สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กระบวนการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว
      https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/

    *มรภ. กำแพงเพชร รับตรง ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
      https://sites.google.com/view/kruraktin-kpru

    *มรภ. เลย รับตรงออนไลน์ ระหว่าง 1-20 ตุลาคม 2562, ทาง ป.ณ. 1-15 ตุลาคม 2562
     http://predu.edu.lru.ac.th/th/?p=1616

    *มรภ. ยะลา รับตรงระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2562
      http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=581

หลักสูตรปฐมวัย
    *มรภ. เชียงราย รับสมัครผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างรอประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้
      https://reg.crru.ac.th/admission/web/content/content_view/14

     *มรภ. เชียงใหม่ รับตรง สมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖2 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างการคัดเลือก
      http://www.krurakthin.cmru.ac.th/

     *มรภ. พิบูลสงคราม รับตรง สิ้นสุดการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
      http://edu.psru.ac.th/v2016/index1.php

      *มรภ. กาฬสินธุ์ รับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 ขณะอยู่ระหว่างการประกาศผลการสอบคัดเลือก
       https://www.ksu.ac.th/th/12503/

      *มรภ. หมู่บ้านจอมบึง รับตรง สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อ 30 ตุลาคม 2562
       http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TXpJNE9RPT0=

      *มรภ. สุราษฎร์ธานี รับตรงตั้งแต่ 1-30 ตุลาคม 2562
        http://www.sru.ac.th/…/announcements/1548-teachereef-63.html

     *มรภ. กาญจนบุรี ดำเนินการรับสมัครสิ้นสุดเมื่อตุลาคม 2562
       https://www.kru.ac.th/th/index2.php…

 

7. คุณสมบัติผู้สมัคร
     * มีสัญชาติไทย
     * เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562
      * อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี
      * บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา
     * มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50
    * มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

8. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี

9. ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครบตามกำหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมดโดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้วทั้งนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป

10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกมี 2 รอบ คือ
      * รอบแรกลงพื้นที่
      * รอบสองที่มหาวิทยาลัย

11. จบแล้วสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

12. จบแล้ว บรรจุเป็นข้าราชการครู ตามรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในการผลิตของแต่ละมหาวิทยาลัย

ความเห็นของผู้ชม