ค้นหา

รวมเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.)

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือภาพรวมสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์สำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์

คู่มือบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ

คู่มือการพัฒนาสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการสอนงานสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลสำรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติการสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

คู่มือการสอบสัมภาษณ์

 

การวางแผน

กำลังคนภาครัฐ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2560

กำลังคนภาครัฐ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2561

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี 2560

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปี 2561

ข้อเสนอเชิงนโยบายการใช้ E-OFFICE ในการปฏิบัติงาน

ประเทศไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ประมวลนโยบาย มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลฯ

 

การสรรหา

การดำเนินการสรรหาเชิงรุก

กรณีศึกษาเทคนิคการสรรหาเชิงรุก

คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการไปเป็นกรรมการ ใน อ.ก.พ. สามัญ

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ; การสอบแข่งขัน

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ; การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

รวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

คู่มือการสรรหาและเลือกสรรข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

วินัยและการรักษาวินัย

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สำนักงาน ก.พ.

คู่มือวิทยากรในการพัฒนาข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน

คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

วินัย ; หลักและวิธีการรักษาวินัย

การดำเนินการทางวินัย

 

การเรียนรู้งาน

การเขียนหนังสือราชการ ;  ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ

การคิดเชิงสร้างสรรค์

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

เทคนิคการสอนงาน

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการประชุมระหว่างประเทศ

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ ; สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

 

การประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2559

คู่มือประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสขององค์กร

ผูกใจให้ได้งาน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชกร ; ภาพรวมการบริหารระบบผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รู้คิดดูทำ (การสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

รู้คิดดูทำ (การบูรณาการคิดภาครัฐ)

รู้คิดดูทำ (สร้างคน สร้างทีม สร้างงาน)

รู้คิดดูทำ (สร้างความสามารถในการแข่งขัน)

รู้คิดดูทำ (แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ)

รู้คิดดูทำ (วิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์)

รู้คิดดูทำ (การบริหารจัดการเชิงวิกฤต)

รู้คิดดูทำ (ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ)

รู้คิดดูทำ (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

 

ประเทศอาเซียน

อาเชียน ไทย

อาเชียน ฟิลิปปินส์

อาเชียน มาเลเชีย

อาเชียน เมียมาร์

อาเชียน ลาว

อาเชียน เวียดนาม

อาเชียน สิงคโปร์

อาเชียน อินโดนีเชีย

ระบบบริหารราชการ  กัมพูชา

ระบบบริหารราชการ  อินโดนีเชีย

ระบบบริหารราชการ  ลาว

ระบบบริหารราชการ  มาเลเชีย

ระบบบริหารราชการ  พม่า

ระบบบริหารราชการ  ฟิลิบปินส์

ระบบบริหารราชการ  สิงคโปร์

ระบบบริหารราชการ  ไทย

ระบบบริหารราชการ  เวียดนาม

ระบบบริหารราชการ บรูไนร์ 

คำศัพท์ไทย อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

 

ที่มา ; สำนักงาน ก.พ.

ความเห็นของผู้ชม