ค้นหา

รวมคู่มือสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

รวมคู่มือสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเห็นของผู้ชม