ค้นหา

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการคำนวณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นสังคมให้ใช้หลักการเรียนรู้โค้ดดิ้งในการทำความเข้าใจกับมาตรการของภาครัฐ และวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวอย่างมีวิจารณญาณ เป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563  โยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ 

นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนการสอนเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 เพราะการเข้าใจหลักคิดของโค้ดดิ้ง เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่อง การคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องมีพื้นฐานเดียวกัน และเข้าใจกระบวนการให้ถูกต้องเหมือนกัน โดยในปัจจุบันมีมาตรการออกมาจำนวนมาก หากไม่เข้าใจกันจะทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้การเรียนรู้โค้ดดิ้งยังช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ตระหนกต่อข้อมูลที่บิดเบือน และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสงบสุข 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อเร็ว นี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการระดับรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานจากหลายหน่วยงาน จึงเป็นฐานและกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือ นอกจากการขับเคลื่อนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยได้อีกด้วย 

โค้ดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการคำนวณ ในช่วงสถานการณ์เวลานี้สามารถนำโค้ดดิ้งไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หลักการคิดเป็นลำดับขั้นตอนของโค้ดดิ้งในการล้างมือให้สะอาดในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีกลุ่มนักเรียนทำการสาธิตการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง เข้าใจขั้นตอนและเงื่อนไขในมาตรการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

โค้ดดิ้งถือเป็นวิชาใหม่ หลักการสำคัญเป็นการจัดระเบียบทางสมอง เพื่อให้เด็ก ๆ รวมทั้งคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลเป็นฐานการคิด เลือกว่าอะไรที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อ เช่น ข่าวทางสื่อออนไลน์ (Social Media) ที่ออกมาในสังคมปัจจุบันที่มีความขัดแย้งสูง มีทั้งเรื่องที่จริงและไม่จริง จึงเลือกเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง สังคมจะได้ไม่สับสนวุ่นวาย ในขณะที่รัฐบาลก็ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมด้วย

หากเราจัดระเบียบทางสมองของเราได้เป็นระบบอย่างคอมพิวเตอร์ วันหน้าก็จะง่ายขึ้นในการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 การเรียนโค้ดดิ้งจึงช่วยให้เข้าใจ ขั้นตอนและ กระบวนการซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เหมือนกับการบริหารราชการแผ่นดิน ก็จำเป็นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานเช่นเดียวกัน

 

ที่มา ; ศธ 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม