ค้นหา

ชี้ผลิตครูล้นตลาดไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการการผลิตและพัฒนาครูที่มีกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมเมื่อเร็วๆนี้นั้น  

ที่ประชุมได้หารือถึงการพิจารณาสถานภาพ จำนวน  และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของครู รวมถึงความต้องการของครูทั่วประเทศว่า ควรจะมีจำนวนเท่าไร เพราะในปัจจุบันการผลิตครูเกินความต้องการจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่จบการศึกษาในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ไปประกอบอาชีพอื่นๆแทน 

โดยที่ประชุมได้พบว่า ความต้องการครูของสถานศึกษา มีความต้องการครู ในสาขาวิชาที่เป็นหลัก ได้แก่ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และปฐมวัย และจากนี้จะมีการสำรวจข้อมูลจำนวนความต้องการของครูของทั้ง 4 สาขาหลักดังกล่าว และจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อหารืออีกครั้ง ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลในส่วนนี้ที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งต่อให้สถาบันผลิตครูนำไปผลิตให้ตรงกับความต้องการต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของสาขาวิชาอื่นๆ ก็จะมีการรวบรวมข้อมูลควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่จะผลิตครูในแต่ละสาขาวิชาได้ตรงกับความต้องการใช้จริง

นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการผลิตครูระดับชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี รมว.ศึกษาธิการ รมว.อว. รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูทั้งหมดเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย โดยคณะกรรมการผลิตครูระดับชาติจะมีหน้าที่ในการวางแผนเรื่องการผลิตครูที่เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อให้การผลิตครูนั้น สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีทิศทางและต้องกับความต้องการของประเทศปลัด อว.กล่าว

ที่มา ; เดลิลินิวส์ จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม