ค้นหา

คู่มือปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 

คลิกดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่อิงผลการประเมินของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (สมโภชน์ หลักฐาน) >>>

ที่มา ; สมโภชน์ หลักฐาน

ความเห็นของผู้ชม