ค้นหา

คุรุสภาเตรียมประกาศรับรองปริญญามาตรฐานวิชาชีพครู หลักสูตร 4 ปี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนได้หารือเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครูร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการประกาศเรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2563 เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกับหลายเรื่อง เช่น ความต้องการครู หลักสูตรการเรียนการสอน สมรรถนะของครูในอนาคต เป็นต้น อีกทั้งยังต้องมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่ดูแลสถาบันผลิตครูด้วย และที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการสร้างแรงจูงใจสำหรับครูที่ขาดแคลนในบางกลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ประชุมจึงได้มีการนำการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตครูมาหารือในรายละเอียด และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาที่บางส่วนที่ยังมีข้อติดขัดให้กระบวนการการดำเนินงานสามารถเชื่อมต่อกันไปได้

ด้านนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากนี้เมื่อ รมว.ศธ. ลงนามในประกาศคุรุสภาดังกล่าวแล้ว คุรุสภาจะเสนอเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สำหรับความคืบหน้าการเสนอผังข้อสอบ หรือ Test Blueprint ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการออกข้อสอบ เพื่อทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ขณะนี้คุรุสภาอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันผลิตครูทั่วประเทศ จากนั้นจะนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนจะเสนอให้ สทศ. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 01 เมษายน พ.ศ. 2563

ข่าวเกี่ยวกัน

'ณัฏฐพล'หารือบิ๊กศธ.วางแผนพัฒนาครู-นักเรียน ย้ำถูกตัดงบ10%ไม่กระทบ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับ รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ประธาน กมว.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ถึงการรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ 4 ปี ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับหลาย ๆเรื่อง ทั้งเรื่องความต้องการครู  ทักษะของครูที่เราต้องการในอนาคต และยังเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาฯกำลังปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ ซึ่งต้องไปเชื่อมกับทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้พูดถึงแรงจูงใจของครูที่ขาดแคลนในบางวิชาที่จะสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นการพูดคุยกันโดยการนำเรื่องต่างๆมาวางให้เห็นเป็นภาพรวม และการสอบต่าง ๆด้วย เป็นการนำปัญหาที่ยังค้างคาอยู่เล็กๆน้อยๆมาวางเพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อกัน

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานทดสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ทำเรื่องการสอบของนักเรียนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเรานำ AI หรือ เทคโนโลยีมาประมวลก็สามารถแยกทักษะความสามารถในเรื่องต่างๆ ของเด็กได้ ซึ่งต่างประเทศก็ทำกันและมีการสอบไม่กี่อย่างก็สามารถชี้วัดความสามารถของเด็กได้ เหมือนกับสอบโทเฟล ส่วนทักษะเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวะ หรือศิลปะต่างๆ เรียกว่าส่วนเสริม วันนี้เราจึงพูดคุยกันถึงปัญหาที่เรามีอยู่

"ศธ.ยังไม่ใช้การสอบด้วยระบบออนไลน์ เพราะการสอบผ่านออนไลน์ยังมีข้อที่ต้องกังวนถึงเรื่องความเหมาะสม โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ขณะนี้เราเพียงแต่ใช้ระบบออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน แต่ยังไม่สอบผ่านระบบออนไลน์ แต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีมาสอบโดยที่เด็กนั่งอยู่ในห้อง แล้วเว้นระยะห่าง และสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แล้วประมวลผลอย่างรวดเร็ว ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคต"

แต่ที่กังวลคือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ยังมีข้อจำกัด เพราะความใกล้ชิดหรือความเทียบเท่ามีไม่เหมือนกับที่มีครูสอน แต่ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นทั่วประเทศแน่นอน เพราะครูทุกคนจะเห็นหลักสูตรจากส่วนกลาง หลังจากนั้นก็เอาไปเสริมในคำอธิบายหรือสอนเพิ่มเติมให้กับเด็ก ในขณะเดียวกันครูก็จะเห็นว่ามีเด็กในห้องเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจบทเรียน ครูก็อาจจะสอนพิเศษ หรือสอนเสริมทักษะที่ควรรู้ให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนทันเพื่อนๆ เพราะเด็กทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากัน ดังนั้น ครูก็ต้องปรับตัวในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เด็กด้วย ส่วนเด็กที่เก่งๆ เราก็หวังว่าเขาจะนำการเรียนรู้ทางออนไลน์ไปหาทางเสริมทักษะให้ตัวเองเพิ่มได้อีกทาง

ที่มา ; แนวหน้า วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม