ค้นหา

คุรุสภาตรวจรายชื่อนักศึกษาครูเพื่อเตรียมจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.  ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวถึงการเตรียมการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกำหนดจัดการทดสอบในปี  2563 เป็นปีแรก ว่า 

ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ทำการสำรวจรายชื่อผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)  เพื่อเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลของตนเองลงในแบบบันทึกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/KCNq2mo6SaPefiDk9 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563          

ทั้งนี้ คุรุสภาจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการเตรียมการจัดการทดสอบ และตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในปี  2563  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว อาจต้องจัดให้เข้าทดสอบฯ ครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2564          

สำหรับรายวิชาที่จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ได้แก่ 

1. วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย  

     1) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

     2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และ  

     3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

2.วิชาชีพครู  และ

3.วิชาเอก 

ที่มา ; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ความเห็นของผู้ชม