ค้นหา

การบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

การบริหารงานบุคคล  ; งานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบ ๑ ปี
  • งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย
  • งานประเมิน ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

ความเห็นของผู้ชม