ค้นหา

การบริหารงานบุคคล งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารงานบุคคล ;  งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • งานเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล เช่น กศจ. อกศจ. ฯลฯ
  • งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
  • งานจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

ความเห็นของผู้ชม