ค้นหา

สอนเด็กมีกระบวนการคิด (Thinking Process) สร้างนักคิดดิจิทัล

ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ซับซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้ามามีบทบาทมาก ฝึกให้คิดเป็นระบบ มีขั้นตอน เข้าใจลำดับ เชื่อมโยงปัญหา จนเห็นแนวทางแก้ปัญหา

กระบวนการคิด (Thinking process) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน สามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สร้างสมรรถนะให้กับเด็กไทยสู่โลกดิจิทัล การสอนให้เด็กๆ มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง แยกแยะ พัฒนาความคิด ยิ่งสอนเยอะ ยิ่งเป็นทักษะการคิดติดตัวตลอดชีวิต

กระบวนการคิด สร้างนักคิดดิจิทัล
    1. รู้ และเข้าใจกระบวนการคิดต่างๆ
    2. ออกแบบขั้นตอน
    3. ทดลองทำจริง
    4. คิดแก้ปัญหา

บทความนี้สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ที่มา ; EDUCATAI

ความเห็นของผู้ชม