ค้นหา

โดนซ้ำทุจริตฟุตซอล อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการปลดพ้นราชการ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาลงโทษวินัยข้าราชการ ศธ. กรณีประพฤติผิดทางวินัย พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ไล่ออก จำนวน 3 ราย และปลดออกจากราชการ 1 ราย  

 1.นาย ก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กรณีถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2555 (งบแปรญัตติ) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ หรือสนามฟุตซอล ซึ่งมีลักษณะมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อแก่ผู้เข้ารับการเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการก่อสร้างสนามกีฬาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นาย ก ได้ถูกลงโทษปลดออกจากราชการกรณีสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2556 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

2.นาง ข ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการทุจริตในการดำเนินโครงการและใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก ในปี 2558 และโครงการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  

3.นาง ค ถูกกล่าวหาทำหน้าที่รับผิดชอบการเงินของมูลนิธิทั้ง 4 แห่งได้แก่ มูลนิธินิวัติไกรฤกษ์ มูลนิธิการศึกษาร่มเกล้า มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา และมูลนิธิภัตตาหารวัดบรมวงศ์อิศรวราราม ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการกระทำการโดยเจตนาเอาเงินของมูลนิธิทั้ง 4 แห่งมาเป็นของตนเป็นจำนวนเงินกว่า 4 ล้านบาท ในลักษณะทำให้เงินของมูลนิธิทั้ง 4 แห่งขาดบัญชี โดยเป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุอันอ้างได้ตามกฎหมาย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ซึ่งทั้ง 3 คน ถูกไล่ออกจากราชการ  จะต้องคืนเงินบำนาญที่รับไปทั้งหมด นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

4.นาย ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพฐ.ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการประมวลผลแบบทดสอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง หรือทีโออาร์ ที่กำหนด แต่กับฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างทีโออาร์ ทำให้การสอบครูผู้ช่วยของ สพฐ.ได้รับความเสียหาย จึงให้ปลดออกจากราชการ  

โดยข้าราชการทั้ง 4 รายสามารถยื่นอุทธรณ์นับแต่วันที่มีการลงนามในคำสั่งไล่ออก และปลดออกภายใน 30 วัน 

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ความเห็นของผู้ชม