ค้นหา

ก.ค.ศ.คลอดหลักเกณฑ์วิธีการหลักสูตรสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

หลักสูตรสอบแข่งขันสรุปได้ดังนี้

ภาค ก 200 คะแนน (สอบปรนัย)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
- ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
- ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข 200 คะแนน (สอบปรนัย)
- มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
- วิชาเอก 100 คะแนน
- กฎหมาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

ภาค ค 100 คะแนน

- ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

คลิกดาวน์โหลด

14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

15/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ความเห็นของผู้ชม