ค้นหา

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานศึกษานิเทศก์

 คลิกดาวน์โหลด 

16/2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม