ค้นหา

7 ประเด็น นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA

นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018 เพื่อร่วมเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เพื่อพัฒนามุมมองและศักยภาพของคุณครูให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลก disruptive

 

1.นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา

นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยการสนับสนุนการทำงานของคุณครู ผ่านการเสริมพลังการทำงานร่วมกันทั้งในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาสาสมัคร จะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไร นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา

 

2.นวัตกรรมหลักสูตร

หลักสูตรแบบไหนที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเติบโตได้เต็มศักยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อปัจจุบันและอนาคต นวัตกรรมหลักสูตร

 

3.นวัตกรรมด้านกระบวนการสอน

กระบวนการสอนแบบใหม่ จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีปสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร นวัตกรรมด้านกระบวนการสอน

 

4.นวัตกรรมด้านเนื้อหา

เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาใหม่อะไรบ้างที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ และครูจะมีวิธีการนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างไร นวัตกรรมด้านเนื้อหา

 

5.นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

เตรียมพร้อมให้นักเรียนพร้อมต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่สื่อก็เป็นส่วนสำคัญให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

 

6.นวัตกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

เมื่อโลกดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ไปอย่างรวดเร็ว ครูจะใช้โอกาสนี้นำสื่อดิจิทัลมาจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง นวัตกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

 

7.นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเรียนรู้

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน ครูจะใช้พื้นที่ไหนสร้างการเรียนรู้ได้บ้าง และจะมีวิธีใดที่ช่วยในการสนับสนุุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเรียนรู้

บทความนี้สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

ที่มา EDUCA

ความเห็นของผู้ชม