ค้นหา

ชงแผนผลิตและพัฒนาครูให้ สมคิด ตัดสินใจ

แผนผลิตและพัฒนาครู ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง  "หมอสรนิต" แจกการบ้าน 2กระทรวง ทำข้อมูลหาคำตอบ 4 ด้าน แต่พุ่งเป้าตัวเลขที่ต้องการ  ก่อนเสนอให้ รมว.ศธ.และรมว.อว. พิจารณา ชงเข้า บอร์ดแห่งชาติ  และจบที่ รองนายกฯสมคิด ตัดสินใจ 

นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปลัด อว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมหารือเรื่องการผลิตและพัฒนาครู ที่ประชุมได้มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมข้อมูล เพื่อที่จะเสนอให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณา โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1.กรอบนโยบายการผลิตและพัฒนาครู ว่า จะดำเนินงานไปในทิศทางใด และมีโครงการอะไรที่จะนำมาใช้ประกอบกับการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นบ้าง

2.จำนวนความต้องการใช้ครูของโรงเรียนแต่ละระดับจากทุกสังกัด เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น ว่าต้องการจำนวนเท่าไร และสาขาใดบ้าง

3.แผนพัฒนาการผลิตครู และ

4.ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่า มีเรื่องใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคและต้องการที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้ว เราจะศึกษาในภาพรวมประกอบกันไปด้วย เพื่อที่จะได้ยกร่างแผนดำเนินการเรื่องการผลิตและพัฒนาครูที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผมคาดว่าจะเสนอแผนดังกล่าวให้ทั้ง รมว.อว.และรมว.ศธ.พิจารณาได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้

อย่างก็ตาม หากแผนดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 2 รัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครู พิจารณาต่อไปปลัด อว.กล่าว 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม