ค้นหา

เสมา1 จี้ คุรุสภา ถอนใบอนุญาตครูไร้จรรยาบรรณ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้รายงานเรื่องงบประมาณและการตรวจสอบภายในของคุรุสภาเองโดย มีตัวชี้วัดต่าง ๆซึ่งตนก็ย้ำถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับในการพัฒนาครูและจรรยาบรรณครู ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากในช่วงหลังๆนี้มีประเด็นที่ทำให้กระทรวงศึกษาฯต้องมาพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบต่าง ๆเพื่อให้คนที่จะมาเป็นครูมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู 

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการพูดถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ในการวางแผนพัฒนาครูในอีก 10 ปีจากนี้ไป และตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาดูแลโดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมตรี ร่วมนั่งหัวโต๊ะพิจารณาด้วย ซึ่งเบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาฯก็ได้รายงานข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปใช้วางแผนสำหรับการวางคนที่จะมาเป็นครูในอนาคตแล้ว นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงนโยบายการผลักดันในส่วนของการจัดการศึกษาสายอาชีวะให้มากขึ้น ดังนั้น ศธ.จะสื่อสารให้ทาง อว.รับทราบถึงแนวทางการผลิตครูหรืออาจารย์ที่จะมาสอนสายอาชีวะด้วย

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ราย และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภายกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งจากนี้ไปเลขาธิการคุรุสภาสามารถยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวได้หากพบว่ามีครูกระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการถอนใบประกอบวิชาชีพถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะออกจากราชการไปแล้ว ดังนั้น ตนจึงได้เน้นย้ำว่า หากมีการกระทำความผิด ก็ให้ทางคุรุสภาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป 

ที่มา ;   แนวหน้า วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดคุรุสภา วางแผนผลิตพัฒนาครู

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงงบประมาณการดำเนินงานและระบบการตรวจสอบภายในของคุรุสภา ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องตัวชี้วัดที่เป็นการพัฒนาครู โดยเฉพาะเรื่องจรรณยาบรรณวิชาชีพครูที่ขณะนี้มีประเด็นที่ครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับจรรณยาบรรณวิชาชีพครู ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องกลับมาทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู 

เพื่อให้เราได้ครูที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรมความเป็นครูมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติด้านการผลิตและพัฒนาครูที่ศธ.ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการอีก 10 ปีจากนี้ไปจะมีการขับเคลื่อนได้อย่างไรบ้าง 

ซึ่งขณะนี้ศธ.กำลังรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวใช้ในการวางแผนดำเนินการในอนาคต รวมถึงตนต้องการผลักดันเรื่องการผลิตกำลังด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ดังนั้นก็จะต้องจัดทำแผนการผลิตครูด้านสายอาชีพให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาด้วย 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ราย และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบอำนาจให้เลขาธิการคุรุสภายกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึ่งจากนี้ไปเลขาธิการคุรุสภาสามารถยกเลิกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูดังกล่าวได้หากพบว่ามีการกระทำความผิด 

นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะออกจากราชการไปแล้ว ดังนั้นตนจึงได้เน้นย้ำว่า หากมีการกระทำความผิดก็ให้ทางคุรุสภาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปได้ทันที 

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

ความเห็นของผู้ชม