ค้นหา

เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม (จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2546) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เสนอ 

สาระสำคัญของเรื่อง

สปน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รายงานว่า 

    1. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำเพลงสดุดีจอมราชา แต่งทำนองและเรียบเรียงโดย นายวิรัช อยู่ถาวร และประพันธ์เนื้อร้องโดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ เพื่อใช้เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มอบหมายให้ สปน. นำเสนอบทเพลงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้รับฟังเพื่อจะใช้เพลงดังกล่าวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยต่อมาได้มีการแก้ไขเนื้อร้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จาก ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนันต์ ปรีชาชาญเป็น ถวายพระพรองค์ราชินี คู่บารมีองค์ราชันและ งามตระการสมขัตติยะไทยเป็น งามตระการเคียงขัตติยะไทยและ มหาวชิราลงกรณมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเป็น มหาราชาราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

     2. คณะอนุกรรมการจัดทำเพลงสำคัญของชาติ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ขอความร่วมมือ วธ. ดำเนินการจัดทำเพลงเพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่าง ๆ 

     3. วธ. ได้จัดทำเพลงสดุดีพระแม่ไทย ประพันธ์คำร้องโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร และประพันธ์ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มอบหมายให้ สปน. นำเสนอบทเพลงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ได้รับฟังเพื่อจะใช้เพลงดังกล่าวในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  ขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

     4. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทยเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม ซึ่งมีความมุ่งหมายในการถวายความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม ซึ่ง วธ. ได้มีการเผยแพร่เนื้อเพลง โน้ตเพลง และเพลงดังกล่าว ในเว็บไซต์ของ วธ. แล้ว 

       ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้เพลงสำคัญของแผ่นดิน (ได้แก่ เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา) ที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจัดทำขึ้นใหม่เป็นต้นฉบับในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป สำหรับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป ก็ให้ขอความร่วมมือดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน และให้สำนักนายกรัฐมนตรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการเผยแพร่เพลงสำคัญของแผ่นดินไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งสื่อต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

สรุป เพลงสำคัญของแผ่นดิน ได้แก่ เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดุดีมหาราชา เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสดุดีพระแม่ไทย

ที่มา ; ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนายน 2563(เรื่องที่ 17)

ความเห็นของผู้ชม