ค้นหา

การกำหนดภาระเกินสมควรและเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ศาลปกครองนครสวรรค์เพิกถอนประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ต้องแนบเอกสารการประชุม ก.ค.ศ.-หลักฐานให้ความเห็นชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการทำสัญญา ชี้สร้างภาระเกินควร-เลือกปฏิบัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ศาลปกครองนครสวรรค์ มีคำพิพากษาเพิกถอน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เฉพาะส่วนที่ระบุให้ครูอัตราจ้างจากรายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ต้องแนบเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก.ค.ศ.) และหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการทำสัญญา

โดยศาลปกครองนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/16 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2557 ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จะพิจารณาจากการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรศาสนาอิสลาม พนักงานเจ้าเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว โดยการจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นการจ้างจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครรับเข้ารับการคัดเลือก ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

การกำหนดหลักฐานที่จะแสดงถึงคุณสมบัติดังกล่าวต้องพิจารณาจากคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างเป็นสำคัญ อีกทั้งการประกาศรับสมัครได้กำหนดกรณีที่เป็นการจ้างเงินนอกงบประมาณให้ใช้เพียงหนังสือรับรองของโรงเรียน ดังนั้นการกำหนดให้ลูกจ้างชั่วคราวให้ยื่นเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม แม้เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารแสดงถึงความชอบด้วยกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการของสถานศึกษา แต่เป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่มีต่อผู้กำหนดหลักเกณฑ์โดยตรง หากสถานศึกษาใดไม่ดำเนินการตามสัญญาจ้างหรือไม่มีคำสั่งจ้าง จะมีผลต่อการเบิกจ่ายค่าจ้าง ข้อกำหนดดังกล่าวจึงมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังกล่าว

ศาลปกครองนครสวรรค์ เห็นว่า ข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา จึงเป็นการออกข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวศาลปกครองนครสวรรค์ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน นัดไต่สวนและมีคำพิพากษาใน 4 วัน

อ่านรายละเอียด : https://drive.google.com/file/d/1ll0l_BczdR7kzsXOF7sIH0PD2zzl-DEl/view

สรุป ; คดีนี้ ครูอัตราจ้างไปสมัครเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว 16) โดยไม่มีหนังสือรับรองจากเขตฯว่าอนุญาตให้โรงเรียนจ้างได้ และไม่มีสำเนารายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อนุญาตให้โรงเรียนจ้าง ไปยื่นเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

เจ้าหน้าที่ของ ศธจ.จึงไม่รับสมัครโดยอ้างเหตุผลว่า ประกาศการรับสมัคร ได้ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบแล้ว จึงถือว่าเอกสารไม่ครบ

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดภาระเกินสมควรและเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้ผู้สมัครนำหลักฐานการอนุญาตให้จ้างสอนได้จากเขตพื้นที่ฯและหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯของโรงเรียน และพิพากษาให้ ศธจ.รับสมัครผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

 

ข่าวเกี่ยวกัน

ร้อง "รมว.ศึกษาฯ" ขอให้ขยายเวลารับสมัคร "ครูผู้ช่วย-กศจ."ทั่วประเทศ

อนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร  ร้อง"รมว.ศึกษาฯ"ขอให้ขยายเวลารับสมัคร"ครูผู้ช่วย-กศจ."ทั่วประเทศ อาศัยคำพิพากษาของศาลปกครองนครสวรรค์ ขยายรับสมัครถึง 3 ก.ค.และขยายเวลาสอบออกไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อขวัญกำลังใจให้คุณครูผู้ช่วยของ สพฐ. และสอศ.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายสมคิด หอมเนตร อนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร เปิดเผย คมชัดลึก ออนไลน์ ว่า ตนในฐานะอนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร ได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,เลขาธิการ ก.ค.ศ.,เลขาธิการ ส.พ.ฐ.และศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด เรื่อง ขอให้ขยายเวลารับสมัคร  1) ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ 4,428 ตำแหน่ง ทุก กศจ. 77 กศจ.  2)ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขัน บุคคลทั่วไป 10,438 อัตรา/ตำแหน่ง

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้อนุมัติ กรอบอัตรากำลังคนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 10 กลุ่ม ที่จะต้องดำเนินการสรรหา นั้น  ด้วยประกาศของ ก.ค.ศ และ สพฐ.ที่แจ้งให้ กศจ. 77 กศจ.

ดำเนินการประกาศนั้น  กรณีของ กศจ.นครสวรรค์ ที่ ศาลปกครองนครสวรรค์ ได้มีคำพิพากษาให้ยกเลิกในประกาศคุณสมบัติบางส่วนที่กำหนดโดย ก.ค.ศ. และ สพฐ.ด้วยคำร้องทุกข์ในกรณีที่เกิดขึ้น ของ กศจ.นครสวรรค์ กศจ.นนทบุรี และ กศจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งผู้สมัครเสียสิทธิ์  ดังนั้นอนุมัติตามคำพิพากษา ของศาลปกครองนครสวรรค์

เรียนมายัง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ขอให้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในทุก กศจ. 77 กศจ. จากเดิมที่หมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ขยายเวลารับสมัครออกมาเป็นวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 และหากเป็นไปได้ขยายเวลาสอบจากเดิมวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์ คาดว่าคงจะไม่กระทบอะไร   

"อนุโลมตามประกาศของกศจ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคุณครูผู้ช่วยของ สพฐ และ สอศ. ต่อไป เชื่อว่าเวลาที่ขยายเพิ่ม เป็นการขอความเมตตาจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาจของครูอัตราจ้าง และรักความก้าวหน้าอยากสอบครูผู้ช่วย ขอให้ช่วยออกใบรับรอง เพื่อครูอัตราจ้างเหล่านั้นจะได้ใช้สิทธิ์สมัครสอบด้วย" อนุกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร  กล่าวขอความเห็นใจแทนครูอัตราจ้างทั่วประเทศไทย 

ที่มา ; คม  ชัด ลึก วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 

 คลิกอ่าน คดีทางการปกครองกรณีการกำหนดภาระเกินสมควรและเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 >>>

ความเห็นของผู้ชม