ค้นหา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)

การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)

สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐานและค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๒๕๖๒

รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม

1) ความมั่นคง  

2) การต่างประเทศ 

3) การเกษตร  

4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5) การท่องเที่ยว

6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เกี่ยวกับการศึกษา

12) การพัฒนาการเรียนรู้   เกี่ยวกับการศึกษา

13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14) ศักยภาพการกีฬา

15) พลังทางสังคม

16) เศรษฐกิจฐานราก

17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเห็นของผู้ชม