ค้นหา

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับรวมและฉบับย่อย ๑๒ ด้าน

 

แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเมือง

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๓. ด้านกฎหมาย

๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม

๕. ด้านเศรษฐกิจ

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ด้านสาธารณสุข

๘. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. ด้านสังคม

๑๐. ด้านพลังงาน

๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๒. ด้านการศึกษา  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศพ.ศ. 2560 

มติ คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเท

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๒๕๖๒

ความเห็นของผู้ชม