ค้นหา

ศาลปกครองไม่รับฟ้องเพราะผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายหรืออาจได้รับความเสียหา

ผู้มีสิทธิฟ้องจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหาย เดือดร้อน หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จึงจะมีสิทธิฟ้อง

ความเห็นของผู้ชม