ค้นหา

ร่างกฎหมายการศึกษาโดยอนุกรรมการธิการการศึกษา สส.

สรุปสาระวำคัญของร่างกฎหมายการศึกษาโดยอนุกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....ร่างพระราชบัญญัติสภาครู พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ....

 

คลิกอ่าน ร่างกฎหมายหลักด้านการศึกษา ๔ ฉบับ โดยอนุกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฏร ๒๕๖๓

ความเห็นของผู้ชม