ค้นหา

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นชอบแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มี รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นประธานเสนอ  

โดยรองนายกฯให้ปรับระยะเวลาการบังคับใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย จากเดิมกำหนดไว้ 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2565 และ ปี 2566-2570 เป็นให้เริ่มตั้งแต่ปี 2563-2564 และ ปี 2565-2569 โดยช่วง 2 กำหนดเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามจากนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอรมว.ศึกษาธิการ จากนั้นส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป 

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ที่เด็กปฐมวัยจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ เด็กพิการ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6.การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 7.การบริหารจัดการ การสร้างกลไก ประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณด้วย 

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยังได้เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการอีก 5 คณะ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านปฐมวัย คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนา และจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และคณะอนุกรรมการการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ สกศ.จะเร่งปรับข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการ จากนั้นจะส่งผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป 

สรุป บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นชอบร่างแผนพัฒนาพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว มี 7 ยุทธศาสตร์ 20 เป้าประสงค์ รองนายกฯสั่งขยับแผนให้เร็วขึ้นเริ่มทันทีปีนี้ 

ที่มา ; เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม