ค้นหา

รวมหนังสือเกี่ยวกับการโค้ช การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม

หนังสือสัมมนาการโค้ชเพื่อการคิด (ดร.มารุต  พัฒผล)

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 1 การเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 2 ประสาทวิทยาศาสตร์กับการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 3 สมองกับการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 5 แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 6 การสร้างความไว้วางใจ

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 7 การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 8 การโค้ชเพื่อเสริมสร้าง Growth mindsetของผู้เรียน

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 9 การสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 10 การโค้ชโดยใช้พลังคำถาม

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 11 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ส่วนบุคคล

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 12 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ Hands-on Minds-On

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 13 การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะนวัตกรรม

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 14 การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 15 การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

สัมมนาการโค้ชคิด บทที่ 16 การวิจัยนวัตกรรมการโค้ชเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

รวมหนังสือด้านการศึกษา (ดร.วิชัย  วงศ์ใหญ่)

1. หนังสือการโค้ช

Coaching Coding

การโค้ช กลไกในการจัดการเรียนรู

การโค้ชที่เน้น Concept

การโค้ชเพื่อการรู้คิด

การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะ

การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Hands On และ Minds On

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะ Digital Transformation

ครู ๓ c สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ Creative Coach Care

สมรรถนะการโค้ชสู่ Deep Learning  & Creative Innovation

  

2.หนังสือการจัดการเรียนรู้

Digital Learning

การจัดการชั้นเรียนสร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด

การจัดการเรียนรูยุค AI

การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

การประเมินตามสภาพจริงอิงสมรรถนะ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

การพัฒนาผู้เรียนสู่ Great zone

การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น

การพัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์

การเรียนรู้ Broad based Learning

การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเข็มแข็ง

การเรียนรู้บนฐาน Passion Passion based Learning

การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personalize Learning

 การเรียนรู้อย่างจริงจังและตั้งใจ Active learning

 การสะท้อนคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นศักยภาพผู้เรียนบทบาทการโค้ชในศตวรรษที่ ๒๑

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น Exciting activities

 ขอบฟ้าใหม่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์อนาคต

 ครูผู้ทำลายล้างการสอนแบบเดิมๆ Disruptive Teacher

 ครูผู้เป็นที่รัก

 ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม

 จาก High Tech & High Thrust

 ทักษะการคาดการณ์อนาคต

 ทักษะการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึก Deep Neural Networks

 ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด สูตรสำเร็จหรือกระบวนการ

 พาผู้เรียนท่องไปในโลกออนไลน์

 รักแท้จากใจครู

 รู้จักวิทยาการคำนวณ

 สร้าง Passionในการเรียนรู้

 

3.หนังสือการพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

 การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร

 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง

 แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร

 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการอิงมาตรฐานและการประเมินระดับชั้นเรียน

 หลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนา

 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย

 หลักสูตรเตรียมปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

 

4.หนังสือการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

Trust กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Breakthrough Thinking เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

กระบวนทัศน์การโค้ชเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

 การจัดการเรียนรู้ในยุค Disruptive Innovation

 การพัฒนาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

 การวิจัยในชั้นเรียน ยุค Digital Transformation

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนขับเคลื่อนสู่งานประจำอย่างพอเพียงและยั่งยืน

 การออกแบบนวัตกรรมรายวิชาระดับอุดมศึกษา

 จากการคิดซับซ้อนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 นวัตกรรมรวมพลังความเก่ง

 ภาคปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

 รายานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 สามความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ความเห็นของผู้ชม