ค้นหา

กรณีศึกษาผลของการเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

 

 

เมื่อคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการถูกเพิกถอนแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งต้องออกคำสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับคืนตำแหน่ง เงินเดือน หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะข้าราชการถือเสมือนว่าไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการเลย
.
อาทิ การจ่ายเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกเป็นต้นมาจนถึงวันที่รายงานตัวกลับเข้ารับราชการ หรือวันที่เกษียณอายุราชการ แล้วแต่กรณี การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีย้อนหลังตั้งแต่ปีแรกที่ถูกไล่ออกจนถึงปีปัจจุบัน รวมถึง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามผลของการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ถ้าหากมี) และเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามสิทธิที่จะพึงได้รับ แล้วแต่กรณี
.
สำหรับการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน นั้น โดยปกติ (ตามกฎ ก.พ.) ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา รวมถึงความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นการ ให้บำเหน็จความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่ในระบบราชการต่อไป
.
ทั้งนี้ จะเห็นว่า แม้สิทธิในการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจะไม่ใช้สิทธิที่ยึดติดอยู่กับสถานะการเป็นข้าราชการเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ นอกจากจะต้องมีสถานะการเป็นข้าราชการแล้ว ยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดด้วยก็ตาม
.
แต่โดยสภาพความเป็นจริง ข้าราชการที่ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการไปแล้ว ย่อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และผู้บังคับบัญชาก็ไม่อาจประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินในช่วงที่ถูกไล่ออกได้ ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้เกิดจากการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นการไม่รักษาวินัยและการไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
.
ประกอบกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น 
การคืนสิทธิอันมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับจากคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
.
ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในช่วงเวลาที่ต้องออกจากราชการ จึงไม่อาจพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้นได้ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติต่อสิทธิของข้าราชการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

คลิกดาวน์โหลด  กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.247-248/2562 >>>

ความเห็นของผู้ชม