ค้นหา

รวบ TCAS ปี 2564 ให้เหลือ 4 รอบ รอบแฟ้มสะสมงานและโควต้า

ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้จัดการ TCAS) กล่าวในการชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS 64) ว่า ระบบ TCAS 64 ยังคงวัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียน จนจบภาคการศึกษา นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ และนักเรียนต้องไม่วิ่งรอกสอบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้กำหนดการภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 และม.6 ต้องสอบปลายภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และการสอบโอเน็ตเลื่อนสอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังนั้นกระบวนการ TCAS ตั้งแต่รอบ 2 เป็นต้นไปจะเริ่มหลังจากที่คะแนนโอเน็ตประกาศผล

สำหรับรูปแบบการคัดเลือกยังคงแบ่งเป็น 5 รูปแบบตามเดิม และกำหนดมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรอบ คือ

     1.แฟ้มสะสมงาน เน้นเด็กที่มีความสามารถที่โดดเด่น

     2.โควต้า เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ

     3.รับตรงร่วมกัน (แอดมิชชั่น 1) เน้นการสอบส่วนกลาง

     4.แอดมิชชั่น 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน เนื่องจากใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคเรียน หรือ GPAX ร้อยละ 20 และ

     5.รับตรงอิสระ  เน้นคนที่นังไม่มีที่เรียน

การเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS 64 จะมีการควบรวมการสมัคร รอบ3 และรอบ 4 ให้สมัครคัดเลือกพร้อมกัน เพื่อลดระยะเวลาการคัดเลือก ดังนั้นจึงส่งผลให้การสมัคร TCAS 64 จะเหลือเพียง 4 รอบเท่านั้น รวมถึงให้อิสระมหาวิทยาลัยรับสมัครรอบแฟ้มสะสมงาน และโควต้าได้โดยไม่กำหนดช่วงเวลา แต่ต้องส่งรายชื่อสละสิทธิเข้ามาในระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อให้เด็กยืนยันสิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่ง ทปอ.หวังว่าจะสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมระบบ TCASมากขึ้นผู้จัดการ TCAS กล่าว

นอกจากนี้ ทปอ.จะมีการปรับเนื้อหาข้อสอบ เนื่องจากหลักสูตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการลดรายวิชาสอบที่มีความซ้ำซ้อน คือ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาคณิตศาสตร์ 2

ในส่วนของการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนั้นจะเหลือการสอบวิชาสามัญเพียง 7 วิชา และสำหรับคะแนนให้ใช้คะแนนโอเน็ตรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แทน อย่างไรก็ตาม ทปอ.จะต้องดำเนินการระบบ TCAS 64 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดภาดเรียนที่ 1 ได้ภายในเดือนมิถุนายน จากข้อมูลการสละสิทธิ์ของนักเรียนพบว่า ปีการศึกษา 2561-2562 เด็กสละสิทธิ์ในแต่ละรอบจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีที่นั่งว่าง  ขณะเดียวกันก็เป็นการกันที่นั่งคนอื่น โดยจำนวนผู้สละสิทธิ์รวมตั้งแต่รอบ 1-5 ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 10,724 คน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 12,815 คน  เมื่อแยกตามรอบ จะเห็นว่า TCAS รอบ 3 มีคนสละสิทธิ์ 4,727 คน รอบ 4 สละสิทธิ์ 3,387 คน  โดยคนที่สอบได้คณะที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ 2,998 คน ซึ่ง ทปอ.ได้รับเสียงสะท้อนจากนักเรียนและผู้ปกครองว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีที่นั่งเหลือ ทำไม ทปอ.จึงไม่เรียกคนเพิ่ม ซึ่ง ทปอ.ไม่สามารถทำได้เพราะได้ปิดระบบการประมวลผลไปแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่นั่งว่างจากการสละสิทธิ์ ดังนั้น TCAS 2564 จะแก้ปัญหาที่นั่งว่างโดยจะมีการประมวลผล 2 ครั้ง โดยให้โอกาสคนที่สอบได้อันดับที่ 2 -10 และคนที่ยังสอบไม่ติด เข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 หากมีการสละสิทธิ์ หรือจะเรียกว่า อันดับสำรองก็ได้

สำหรับปฏิทินการสอบ มีดังนี้

  • สอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) วันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2564
  • สอบโอเน็ต วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ 27 เมษายน 2564
  • สอบวิชาสามัญ วันที่ 3-4 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ 29 เมษายน 2564
  • สอบวิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน วันที่ 6-10 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบตามที่สถาบันกำหนด

เริ่มรับสมัคร

  • รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับสมัครและคัดเลือกสถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ์ในระบบวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 สละสิทธิในระบบ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 27 กุมภาพันธ์ 2564
  • รอบ2 โควต้า วันรับสมัคร สถาบันกำหนด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2564 ยืนยันสิทธิในระบบ 10-11 พฤษภาคม 2564 สละสิทธิในระบบ 12-13 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ 15 พฤษภาคม 2564
  • รอบ3 แอดมิชชั่น 1 และรอบแอดมิชชั่น 2 รับสมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  • รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

ที่มา ; ไทยโพสต์  04 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม