ค้นหา

บอร์ดคุรุสภา อนุมัติออกตั๋วครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 3.9 พันราย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมได้รับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 3,975 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3,517 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 317 ราย, ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 111 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 30 ราย อีกทั้ง รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 11,412 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 10,499 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 736 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 77 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 ราย 

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมียุทธศาสตร์ ที่สำคัญ คือ พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาการบริหารจัดการสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม รองรับการให้บริการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นไม่ได้มีการหารือในที่ประชุม ซึ่งเท่าที่ทราบคณะกรรมการสรรหากำลังอยู่ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาอยู่ 

ที่มา ; ไทยโพสต์ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นของผู้ชม