ค้นหา

แนวทางการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

 

ก. หลักการโดยรวม

     1. คนผ่านภาค ก. กพ. ให้สอบ ภาค ข. และ ภาค ค. ได้เลย

     2. คนยังไม่มีหนังสือภาค ก.กพ. ให้ สอบภาค ก. ข. ค.ได้

     3. ผลสอบภาค ก. ท้องถิ่นถ้าสอบผ่านให้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นคือครั้งที่สอบผ่าน

     4. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องกำหนดมาตรฐานทั่วไปให้เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข. มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) เล่ม 137 ตอนพิเศษ 229 ง ราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

         “ข้อ 9 (1) หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ

           ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

           ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และ

            ภาคความเหมาะสม กับตาแหน่ง (ภาค ค)

          ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในกรณีที่หน่วยจัดสอบแข่งขันใดมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาจทำความตกลง กับ ก.ถ. เพื่อจัดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ได้ ภายใต้หลักสูตร การสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์ตัดสินการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. สำหรับบุคคลที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. โดยผลการสอบแข่งขันให้ใช้ได้เฉพาะการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนั้นของหน่วยจัดสอบแข่งขันนั้น

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        “ข้อ 14 การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม และประวัติรับราชการ การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้ง จากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทอื่นเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นกำหนด ในกรณีผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่ง เว้นแต่ไม่อาจเข้ารับการอบรมภายในกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวได้ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุง มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ

ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังมิได้จัดทำมาตรฐานทั่วไป ตามประกาศนี้ ให้บรรดามาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงมีผล ใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พงศ์โพยม วาศภูติ

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แนวทางการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

 

หลักสูตรและวิธีสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ความเห็นของผู้ชม