ค้นหา

ครูผู้ให้ความรู้ในหลายบทบาทต่างสถานการณ์

หากรับข่าว ครู  พี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ช่วยครู ทำร้ายนักเรียนในหลายที่หลายแห่ง ในหลากหลายสถานการณ์ คนวงการครูอาจเข้าใจความหมายของแต่ละคำ ในบทบาทของคนนั้นๆ ได้  แต่คนนอกวงการ หรือผู้ปกครองอาจเข้าใจไม่ตรง คลาดเคลื่อนการสื่อสาร  ทำให้มีทัศนคติต่อคนทำหน้าที่ครูผิดไป  

หรือหลายท่านอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาทันที เมือถูกเรียก ครู หรือ อาจารย์ หรือท่านวิทยากร เราเป็นอะไรกันแน่  แท้จริงเราก็เป็น “ครู” แต่ทำหน้าที่หลายบทบาท นั่นเอง 

วันนี้ จึงขอให้นิยามศัพท์ในกลุ่มคำว่า  ครูเหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน คนละบทบาท มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ผู้สอน (Teacher) ; ผู้สอน หรือผู้ให้ความรู้ในระดับอนุบาลถึงมัธยม มาจากคำกริยา “ Teach” ที่แปลว่าอบรม สั่งสอน เหมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กๆ ในรั้วโรงเรียน ปัจจุบันผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนิยมใช้คำว่า ”ครู” ในขณะที่สอนให้ความรู้ระดับอุดมศึกษาเรียก “อาจารย์"

ติวเตอร์ (Tutor) ; ผู้สอนพิเศษนอกเวลาเรียน หรืออาจหมายถึงผู้ที่ช่วยจัดกลุ่มติวก่อนสอบก็ได้

เมนเทอร์ (Mentor) ; ผู้ที่เหมือนเป็พี่เลี้ยง ที่สอน และติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องงาน ความรู้ความสารถหรือทักษะหนึ่ง

กูรู (Guru) ; คำว่า กูรู (guru) มาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำเดียวกับคำว่า “ครู” ใช้เรียกู้รู้ลึกเป็นพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โค้ช (Coach) ; ผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตนเอง มาช่วยแนะนำ ชี้แนะ ผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อให้คนเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสุข ความสำเร็จ

นักการศึกษา (Educator) ; ผู้ที่วางแผนการศึกษา ให้ความรู้ด้วยวิธีหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเอง 

วิทยากร (Instructor) ; ผู้ให้ความรู้ทางหลักการและการปฏิบัติผ่านการบรรยาย หรือการสัมมนา ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่ง

ศาสตรจารย์ (Professor) ; ผู้มีความเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการเฉพาะด้านในระดับสูง จนได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการหรือมีคุณวุฒิในระดับที่ควรแก้การยกย่อง 

ผู้ให้คำแนะนำ (Advisor) ; ผู้ให้คำแนะนำ พร้อมแนะแนวทางในอนาคต เพื่อวางแผนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ความเห็นของผู้ชม