ค้นหา

คุรุสภาเตือนผู้ผ่านการรับรองความรู้และปฏิบัติการสอนครบรีบขอใบวิชาชีพ

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเน้นย้ำกรณีผู้ที่ผ่านช่องทางการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน และปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่ผ่านการประเมินจากสถานศึกษา ให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรค 3 ว่า กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบ 9 มาตรฐาน แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 มื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

ทั้งนี้ คุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ KSP e-Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิก แล้วดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อัพโหลดเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนดในระบบ KSP e-Service ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และทางเคาน์เตอร์บริการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นผ่านระบบ KSP e-Service ได้ตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน 

ที่มา ;  คุรุสภา

ข่าวเกี่ยวกัน

ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (11) มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ คุรุสภาจึงออก ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ  291 ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประการแรก กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง  

    2) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง   

   3) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  

สำหรับคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้  

    1) มีวุฒิปริญญา ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า  

    2) มีวุฒิปริญญาตรีอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ   

    3) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี   และ

    4) ผู้มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา ต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ประการที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม ดังนี้ 

    1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด  และ

    2) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

ประการที่ 3

กรณีชาวต่างชาติ หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน ไขดังต่อไปนี้ 

  1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  2) มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) 

  3) มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย 

  4) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ให้ยกเว้นคุณสมบัติ ในข้อ และ 3 ทั้งนี้ จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประการที่ 4  ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ โดยให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี  สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า ให้ชำระเงินค่าปรับในการดำเนินการล่าช้าเป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ดำเนินการล่าช้า

กรณีผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลา 5 ปี  ให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ จนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้ในปัจจุบัน

ที่มา ; คุรุสภา

คลิกดาวน์โหลด  ; ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉ.2 พ.ศ. 2562 และมาตรฐานวิชาชีพ_ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ความเห็นของผู้ชม