ค้นหา

การเตรียมประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์

“ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์” คนในวงการศึกษารับรู้และเตรียมพร้อมกันแค่ไหน ขยับหรือยัง ? ขอเริ่มต้นจากผลเล่ามายังเหตุแล้วกัน

ผลกระทบ และควรเตรียมการด้านการศึกษากันอย่างไร

 - จำนวนเด็กลดลง ประกอบกับความเจริญโครงสร้างสำคัญหลายด้าน ส่งผลแน่นอนต่อจำนวนครูต้องลด  ทำให้จำนวนสถานศึกษาทุกระดับ โรงเรียนขั้นพื้นฐานควรลดลง (ยุบหรือควบรวม)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไป รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรและรูปแบบการบริหารการศึกษาควรเปลี่ยนไป

  - จำนวนวัยแรงงานลดลงและจะมีจำนวนพอๆกับผู้สูงอายุ อัตราการพึ่งพิงหรือแบกรับของแรงงานต่อผู้สูงอายุจะสูง  ดังนั้นการศึกษา การฝึกอบรม ต้องเน้นสมรรถนะ ประสิทธิภาพของคนงาน ดังนั้นการอุดมศึกษา อาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน ต้องมีย่างก้าวและโฟกัสที่ชัดเจน

 - จำนวนผู้สูงอายุสูงเป็นสัดส่วนที่สูง เพศหญิงมากกว่าชาย  โจทย์จึงตกที่การศึกษานอกโรงเรียน การสาธารณสุข สังคมและความมั่นคงมนุษย์  จัดรูปแบบการศึกษาอบรม การหางานทำ การดำรงชีวิตในสุขบั้นปลาย

นี่คือโจทย์ร่วม ที่ต้องรับรู้ เริ่มขยับ และลงมือทำ เริ่มจากเราตัวเล็กก็ได้? 

นิยามศัพท์ หน่วยงานด้านประชากรศาสตร์และสหประชาชาติให้ไว้

  - ประชากรวัยเด็ก  มีอายุแรกเกิด - 14 ปี

  - ประชากรวัยแรงงาน มีอายุ 15-59 ปี

 - ประชากรผู้สูงอายุ  มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 - สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society)  ; ประเทศนั้นมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกิน 10% ของประชากรทั้งหมด

- สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ  (Aged Society) ; ประเทศนั้นมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึง 20% ของประชากรทั้งหมด

- ปฐมชรา (Early elderly) ประชากร อายุ 61-64 ปี

- มัชฌิมชราและปัจฉิมชรา (Middle and late elderly) 65 ปีขึ้นไป 

ปรากฎการณ์ โดยคาดการณ์ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังนี้

 

1. จำนวนประชากรโดยรวม

    - แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ; ปี 2563 (66.5 ล้านคน ) ในปี 2571 เป็น (67.2 ล้านคน)

    - จากนั้นจะลดลง  ; อีก 20 ปี คือในปี 2583 (65.4 ล้านคน)

 

2. จำแนกตามกลุ่มประชากรตามวัย

    - วัยเด็ก มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 (11.2 ล้านคน ;ร้อยละ 16.9) และในปี 2583 ลดลงเป็น (8.4 ล้านคน ;ร้อยละ 12.8 ) 

     - วัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง จากปี 2563  (43.26 ล้านคน ;ร้อยละ 65) และในปี 2583  เป็น (36.5 ล้านคน ; ร้อยละ 56)

    - ผู้สูงอายุ ในปี 2563 (12 ล้านคน ; ร้อยละ 18) และในในปี 2583 เพิ่มเป็น (20.42 ล้านคน ;ร้อยละ 31.28)      โดยปี 2562 เป็นปีแรกที่วัยเด็กเท่ากับจำนวนประชากรผู้สูงอายุ จากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ

    -อัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุก็ลดลง  ในปี 2583 คาดว่าวัยแรงงาน (1.8 คน ต่อผู้สุงอายุ 1 คน)  ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 56.2 ต่อวัยแรงงาน 100 คน

 

3. จำแนกประชากรตามเพศ

    - อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในปี 2563 เพศหญิง(80.4 ปี) เพศชาย(73.2 ปี) และในปี 2583 เพศหญิงเพิ่มเป็น (83.2 ปี ) และเพศชายเพิ่มขึ้นเป็น(76.8 ปี)

  - เพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเนื่องจากอายุยืนกว่า ในปี 2583 จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ(เพศชาย 71 คน ต่อเพศหญิง 100 คน) และจะลดลงอีกในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (เพศชาย 41 คนต่อเพศหญิง 100 คน) 

ข้อมูลดังกล่าว เราแวดวงการศึกษาควรรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคน วันนี้เราอาจจะเป็นวัยแรงงาน วันหน้าเป็นวัยผู้สูงอายุ เรามาเตรียมการสำหรับเราและสำหรับลูกหลานเรา ให้อยู่เป็น อยู่สุข และอยู่รอดของประเทศกันเถอะ 

ที่มา ; กรุงเทพธุรกิจ

ความเห็นของผู้ชม