ค้นหา

เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 สําหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสําหรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ จัดทําคู่มือ สําหรับให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

โดยคู่มือนี้ มีจํานวน 5 เล่ม มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียด ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งนําเสนอ หลักการ เหตุผล แนวคิด และกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตามระบบ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ การศึกษาตามกฎ กระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

2. การกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา

 

3. การจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

4. การจัดทํารายงาน ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา

5. การเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

คลิกดาวน์โหลด  เอกสารรวมทั้ง 5 เล่ม

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.    

ความเห็นของผู้ชม