ค้นหา

ครูไทย 4.0 ความท้าท้ายสู่ความสำเร็จของครูไทย

 สภาวการณ์ปัจจุบัน การขยายช่องห่างทั้งกายและใจระหว่างครูกับศิษย์เกิดขึ้นแล้ว

นั่นคือเป็นปัจจัยท้าทายที่เพิ่มขึ้น
ความเป็นครูที่ไม่เพียงแค่วาดหวังในยุคนี้ แต่หากต้องทำเลย และช่วยกันให้เกิดได้
1. ครูมี Growth Mindset ; ครูเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้
2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน ; ครูสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียน อยากแสวงหาความรู้ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ครูเปลี่ยนการสอน ; ครูสอนแบบ Active Learning เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน ฝึกทักษะการคิด และทำให้เด็กสนุกกับการแก้ปัญหา
4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น ; ครูแสวงหาการเรียนรู้ตลอดเวลา และสามารถใช้ IT ให้เป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน (ครูมีทักษะในการค้นหาข้อมูล รู้จัก Keyword ในการค้นหาข้อมูล)
5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ; ครูสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนต่อการที่จะทำให้สังคมดีและก้าวหน้า รวมทั้งสามารถออกแบบการพัฒนา สร้างคุณลักษณะของเด็กได้ (เป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีสำนึกพลเมือง มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน)
6. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ; ครูรัก ห่วงใยลูกศิษย์อย่างจริงใจ เป็นที่พึ่ง ช่วยแก้ปัญหา ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำดีๆ สร้างความไว้วางใจให้กับเด็ก
Cr ; มูลนิธิสยามกัมมาจล

ความเห็นของผู้ชม