ค้นหา

กรอบแนวคิดการประเมินแบบใหม่เน้นผลเกิดกับผู้เรียนและใช้วิธีออนไลน์

ระบบวิทยฐานะครูแบบใหม่เป็นการประเมินตามสภาพความเป็นจริงที่สะท้อนพัฒนาการผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียนเป็นการประเมินพร้อมไปกับเงินเดือน เพื่อพัฒนาครูและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แท้จริงและยั่งยืน ไม่ประเมินกระดาษ ดูแค่เครื่องมือการสอนครูและผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยมีกรอบแนวทางประเมิน ได้แก่

         1. ลดความซ้ำซ้อนของการประเมิน เช่น จะมีการประเมินวิทยฐานะของครูไปพร้อมกับเงินเดือน ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) หรือ PA

        2. การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะจะถูกประเมินผ่านรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ไม่มีการยื่นเอกสารการประเมินอีกต่อไป โดยขั้นตอนการยื่นประเมินผ่านออนไลน์นั้น สถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นหน่วยวิเคราะห์โดยผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะมีวงรอบการประเมินตามเงินเดือนระหว่าง เม.ย.และต.ค.

        3. การประเมินจะต้องเห็นผลการปฎิบัติงานของครูในห้องเรียน และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเด็ก

        4. การประเมินจะเชื่อมโยงไปที่ตัวผู้เรียนว่าครูสามารถยกระดับทักษะเด็กได้ตรงตามการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 หรือไม่

         อนึ่ง จะมีสำหรับการคงประเมินวิทยฐานะของครูจะคงไว้ที่ 5 ปี

         หากครูต้องการทำผลงานเพื่อขยับเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษนั้นจะมีการพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ

         1. คลิปการสอนของครูในห้องเรียน

         2.  แผนประกอบการเรียนการสอน

         3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ดังนั้นการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่จะเน้นการประเมินความก้าวหน้าจากการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยจะยกเลิกการนำผลงานต่างๆของครูแล้วมาสะสมเย็บเล่มเป็นรายงานส่งเพื่อประเมิน  

ทั้งนี้การประเมินวิทยฐานะรูปแบบใหม่เมื่อยื่นผ่านระบบออนไลน์แล้วภายใน 2-3 เดือนก็จะทราบผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน 

กรอบแนวคิดการประเมินวิทยฐานะรูปแบบนี้ ยังเป็นแค่กรอบจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จากนั้นนำมาสรุปประมวลผล ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้การประเมินวิทยฐานะใหม่ต่อไป

ที่มา ; เดลินิวส์

ความเห็นของผู้ชม