ค้นหา

บอร์ดคุรุสภาอนุมัติต่อตั๋วครู 11,688 ราย

การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น

       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,357 ราย,

      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 437 ราย,

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 26 ราย และ

      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 37 ราย

รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 9,831 ราย แบ่งเป็น

      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 8,942 ราย,

      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 778 ราย,

      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 51 ราย และ

       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 ราย

ขณะเดียวกันยังได้รับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ทั้งนี้แม้มีที่ประชุมมีการรับรองเรื่องดังกล่าวแต่ตนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คุรุสภา เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ตรวจและประเมินหลักสูตรที่ขอปรับปรุง เพื่อชี้แจงจุดเน้นและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงอนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

สำหรับอนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ. 2563 ตามที่ สพฐ. ขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ เป็นการรับสมัครผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เพื่อเป็นครูผู้ช่วยในศูนย์การศึกษาพิเศษ สพฐ 

ที่มา ; เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม