ค้นหา

9 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และมาตรการโรงเรียนประชารัฐ

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญ ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ซึ่งก็จะผูกกับการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของทั้ง 2 ส่วนให้ตรงกันว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง และการต่อยอดจะมีความเข้มข้นตามบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป 

สำหรับแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์มี  5 หัวข้อ 9 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

1.Transparency  การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ 

 แนวทางที่ 1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ School Managemet System ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อวัดผลอย่างโปร่งใส  โดยจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดดารใช้งานอย่างจริงจังทั่วประเทศ ขยายผลให้เกิดการบริหารจัดการสถานศึกษาผ่านระบบเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด 

 

2. Market Mechanisms กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

   แนวทางที่ 2. สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลสู่โรงเรียนและชุมชน โดยจะขยายผลโครงการ ICT Talent พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่โรงเรียนและชุมชน

   แนวทางที่ 3. สร้างแรงกระตุ้นในการดึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนำเสนอ School Partner Model ในการสร้างความร่วมมือกับเอกชน และออกนโยบายให้ผู้นำแต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่ร่วมผลักดัน   

   แนวทางที่ 4. นำเสนอมุมมองเชิงบวกของการศึกษาแก่สังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษา 

 

3. High Quality Principals and Teacher การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

    แนวทางที่ 5  ถอดองค์ความรู้โมเดลการสนับสนุนต่างๆ จากภาคเอกชน โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วมถอดองค์ความรู้ต้นแบบกับภาคเอกชน เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนทั่วประเทศ

    แนวทางที่ 6.ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเปลี่ยน ครูต้องปรับ หลักสูตรต้องแก้ไข ให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21 โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครู ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

 

4. Child Centric & Curriculum เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ 

    แนวทางที่ 7. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมการเรียนรู้ทุกห้องเรียน

    แนวทางที่ 8สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าถึง Online Learning Platform ให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา  และ

 

5. DIGITAL INFRASTRUCTURES การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา

   แนวทางที่  9. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานให้ทุกโรงเรียน  โดยจัดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกโรงเรียน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เข้าถึงแหล่งความรู้ทั่วโลก และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

ที่มา ; แนวหน้า

ความเห็นของผู้ชม