ค้นหา

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และมาตรการของโครงการโรงเรียนประชารัฐ

สำหรับแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์มี  5 หัวข้อ 9 แนวทางการพัฒนา ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้แก่ 

1.Transparency  การเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ 

    แนวทางการพัฒนาที่ 1. สนับสนุนการพัฒนาระบบ School Managemet System ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อวัดผลอย่างโปร่งใส  โดยจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ พร้อมกับสนับสนุนให้เกิดดารใช้งานอย่างจริงจังทั่วประเทศ ขยายผลให้เกิดการบริหารจัดการสถานศึกษาผ่านระบบเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด 

2.Market Mechanisms กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

   แนวทางที่ 2.สร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลสู่โรงเรียนและชุมชน โดยจะขยายผลโครงการ ICT Talent พัฒนาทักษะดิจิทัลแก่โรงเรียนและชุมชน

   แนวทางที่ 3.สร้างแรงกระตุ้นในการดึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนำเสนอ School Partner Model ในการสร้างความร่วมมือกับเอกชน และออกนโยบายให้ผู้นำแต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่ร่วมผลักดัน   

   แนวทางที่ 4.นำเสนอมุมมองเชิงบวกของการศึกษาแก่สังคม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษา  

3.High Quality Principals and Teacher การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

   แนวทางที่ 5. ถอดองค์ความรู้โมเดลการสนับสนุนต่างๆ จากภาคเอกชน โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วมถอดองค์ความรู้ต้นแบบกับภาคเอกชน เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนทั่วประเทศ

   แนวทางที่ 6. ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเปลี่ยน ครูต้องปรับ หลักสูตรต้องแก้ไข ให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21 โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาสมรรถนะครู ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

4.Child Centric & Curriculum เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ 

   แนวทางที่ 7. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมการเรียนรู้ทุกห้องเรียน

   แนวทางที่ 8. สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าถึง Online Learning Platform ให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา  และ 

5.DIGITAL INFRASTRUCTURES การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา

  แนวทางที่  9. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานให้ทุกโรงเรียน  โดยจัดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกโรงเรียน สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เข้าถึงแหล่งความรู้ทั่วโลก และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 

ที่มา ; แนวหน้า

ความเห็นของผู้ชม