ค้นหา

ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน นำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 

ความเห็นของผู้ชม