ค้นหา

การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วยกระบวนทัศน์ 5 C

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเห็นแผนงานของภาคเอกชน และภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประเทศ จึงรู้สึกกดดันว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมเพียงพอที่จะเป็นแรงสนับสนุนได้หรือไม่ ซึ่งตลอดเวลากว่า 1 ปีที่เข้ามารับตำแหน่ง พบว่า ปัญหาการศึกษาไทย” สามารถแก้ไขได้ ถ้าเรากล้าที่จะปฎิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี 5G คำถามที่ตามมาคือ เด็กและเยาวชนมีความพร้อมหรือไม่ เพราะจากการที่ได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนต่างจังหวัดในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ทำให้เห็นว่าปัจจุบันนักเรียนไทยยังไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เมื่อกระทรวงศึกษาธิการรู้ปัญหา ก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างจริงจังและรวดเร็ว โดยกระทรวงต้องพร้อมทำงานกับภาคเอกชน เพื่อผลักดันการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเร่งด่วน แต่การทำงานและขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชน อาจจะเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะติดขัดเรื่องกฎระเบียบและงบประมาณ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงที่จะต้องฟันฝ่าแก้ไขปัญหาต่อไป เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน การสร้างความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดังนั้น สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 คือ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” และ “ขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง” โดยจัดทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP* หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ ทำให้ภาครัฐและเอกชนนำเอาข้อมูลมาใส่ในกระบวนการเรียนรู้ของกระทรวงได้ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยให้นักเรียน ครู และประชาชน สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองเรื่องของการศึกษาที่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน แต่มองการศึกษาทั้งระบบ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในยุคปัจจุบันของการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีจุดหมายเพื่อการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อไปพัฒนาประเทศ

ดังนั้การพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จึงจะต้องมี 5 C คือ

  • Capability มุ่งพัฒนาเด็กตามความสามารถและความชอบของผู้เรียน
  • Contents เนื้อหาหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันจัดทำ โดยหลักสูตรเหล่านี้ต้องส่งถึงเยาวชนไทยและประชาชนทั้งหมด
  • Connectivity ต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อเข้ากับการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  • Classroom/Channel ต้องปรับเปลี่ยนห้องเรียน ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำกัดแค่ห้องเรียนเท่านั้น
  • Culture วัฒนธรรมการเรียนต้องปรับเปลี่ยน คือต้องเปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่ครูพบนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาสร้างวัฒนธรรมการเรียนในรูปแบบใหม่

ทุกเรื่องที่ทำให้การศึกษาติดขัด จะต้องปรับเปลี่ยนแน่นอน จะใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานตามกรอบที่วางไว้ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเป็นฐานข้อมูลในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา หากเราเห็นจุดบกพร่อง กล้าเอาปัญหามาวางและเร่งลงมือแก้ไข มั่นใจว่าการศึกษาไทยใน 3-5 ปีข้างหน้า เมื่อนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยอย่างแน่นอน เพราะการแก้ไขและพัฒนาเรื่องต่างๆ ล้วนอยู่ในมือเราทั้งสิ้น เราจึงต้องกล้าที่จะลงมือทำ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนพลิกประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทย ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นหมายถึงการลงทุนในอนาคต แต่การลงทุนนี้ต้องมีการวางแผน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

ที่มา ; ศธ. 360 องศา

ความเห็นของผู้ชม