ค้นหา

รัฐบาลขยับรื้อแผนปฏิรูปประเทศสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ แผนปฏิรูปประเทศ’ ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 หมวด 16 ว่าด้วย ‘การปฏิรูปประเทศ’ และพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560

แต่แล้วล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างปฏิรูปประเทศ ‘ฉบับปรับปรุง’ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2580) จัดทำโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน แล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อให้แผนปฏิรูปบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ เพื่อวางรากฐานประเทศไทยสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงได้กำหนด กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)’ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 13 แผน รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรม โดยมอบหมายหน่วยงานหลัก 36 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2565 อาทิ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีกิจกรรม Big Rock เช่น การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป เป็นต้น

แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีกิจกรรม Big Rock เช่น การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว และการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน เป็นต้น

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีกิจกรรม Big Rock เช่น สร้างเกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เป็นต้น

แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีกิจกรรม Big Rock เช่น การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณให้เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ การสร้างกลไกที่เอื้อให้ชุนชนเมืองจัดการตนเอง และการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน เป็นต้น

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรม Big Rock เช่น การพัฒนาการบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ของร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินการโครงการ เพื่อขับเคลื่อนงานผ่านหน่วยงานปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่” ข้อเสนอของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่รายงานให้ครม.รับทราบ ระบุ

 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ มีข้อเสนอให้มีการยกร่างหรือปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็น รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่ยกร่างขึ้นใหม่ เช่น ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ...

ร่างพ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.... ร่างพ.ร.บ.ระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ... ,ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ,ร่างพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.... ,ร่างพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... เป็นต้น

ขณะที่กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะมีการปรับปรุง เช่น ปรับปรุงพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ปรับปรุงพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และการปรับปรุง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เป็นต้น

 ส่วนการผลักดันการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 45 ฉบับ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเร่งรัดกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ที่มี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

เหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ท่ามกลางกระแสการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศ ‘ขนานใหญ่’ ในยามนี้ 

ที่มา ; สำนักข่าวอิสรา วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563

ความเห็นของผู้ชม