ค้นหา

ท้องถิ่นเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี 2564 ได้มหาวิทยาลัยบูรพาออกข้อสอบ

ข่าวความเคลื่อนไหวการเปิดสอบเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมถึงข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นตำแหน่งอื่นๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

  • ได้มหาวิทยาลับบูรพาเป็นผู้ออกข้อสอบ

         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสนอราคา 90,800,000 บาท ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

  • แผนการจัดสอบ

        มีหนังสือตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง เป็นการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันตำแหน่งและอัตราว่างให้กับทาง กสถ. เพื่อจะใช้ดำเนินการสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 นี้

        มีแผนเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 4,157 อัตรา เปิดรับสมัครสอบช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (คาดว่าน่าจะเลื่อนเป็น ปี 2564 เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19) 

 

  • ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ

        คาดจํานวนที่เปิดรับสมัคร 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น
         - ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา
         - ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา
         - ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา

  • ประเภทตำแหน่งที่จะเปิดสอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ ดังนี้
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์
4. วิศวกรไฟฟ้า
5. วิศวกรโยธา
6. สถาปนิก
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. วิศวกรเครื่องกล
9. นักวิชาการศึกษา
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13. นักสังคมสงเศราะห์
14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
16. นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นักวิชาการคลัง
18. นิติกร

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ ดังนี้
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานทะเบียน
5. นายช่างเขียนแบบ
6. นายช่างสำรวจ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานเกษตร
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14. เจ้าพนักงานเทศกิจ
15. เจ้าพนักงานประปา
16. เจ้าพนักงานคลัง
17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18. นายช่างเครื่องกล
19. สัตวแพทย์
20. นายช่างผังเมือง
21. เจ้าพนักงานพัสดุ
22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23. นายช่างไฟฟ้า
24. นายช่างโยธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบสาขาวิชา ดังนี้
1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร
 

  • การเตรียมจัดสอบ

       มีข่าวการเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น โดยในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ได้กำหนดวาระที่ 5.6 เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวาระการประชุม ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนำข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่มารายงานให้ทราบต่อไป

 

ที่มา ; อินเทอร์เน็ต

ความเห็นของผู้ชม