ค้นหา

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563  

ที่มา : หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ.04010/ว37 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

หมายเหตุ 

เนื่องจากการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน ดังนั้น แนวทางการนำคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มากรอกลงใน ปพ.1 จะมีแนวปฏิบัติและดำเนินการอย่างไรนั้น ให้รอหนังสือแจ้งจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 

ความเห็นของผู้ชม