ค้นหา

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 3 ลักษณะ ได้แก่
     1. การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
     2. การยกระดับโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง
     3. การพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
 

ซึ่งโรงเรียนแต่ละประเภทมีลักษณะ ดังนี้

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส
ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบ
สามารถนำนักเรียนมารวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง

โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะหรือการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียน
ในโรงเรียนอื่นได้

โรงเรียนดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมา ะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบนำนักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง
เพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม และรองรับการลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน

 

คลิกรายละเอียด ; โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

ความเห็นของผู้ชม