ค้นหา

สทศ.จัดการทดสอบ O-NET และ V-NET ตามสมัครใจ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เป็นองค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มาตรา 8(2) และ (3) จึงได้กำหนดให้สถาบันมีอำนาจหน้าที่หลัก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ

การสอบ O-NET และ V-NET เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อนำผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนและเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน

สำหรับการสอบ O-NET และ V-NET ในปีการศึกษา 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยให้ถือว่าการสอบ O-NET และ V-NET ในปีการศึกษา 2563 เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ดังนั้น สทศ. จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบ O-NET และ V-NET สำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ และเพื่อให้การสอบ O-NET และ V-NET ในปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 จึงมีมติ ให้ สทศ. ดำเนินการ

1. จัดการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19
2. แนวทางการจัดการทดสอบ

    2.1 กรณีการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

          ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด หรือเทียบเท่า

          วิธีการเข้ารับการทดสอบ

           1) วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

           2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

           3) กำหนดการสอบ :

               – ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

               – ม.3 สอบวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

          4) ประกาศผลสอบ :

               – ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564

               – ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564

           5) การรายงานผลสอบ :

               กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน (ทั้ง 6 ฉบับ) และระดับรายบุคคล

               กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล

 

       2.2 กรณีการทดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563

             ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด

             วิธีการเข้ารับการทดสอบ

                1) วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านwww.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร

               2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

               3) กำหนดการสอบ : วันที่ 4 – 5 เมษายน 2564 ด้วยระบบ Digital Testing ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 3  ช.ม. โดย สทศ. จัดสอบวันละ 2 รอบ

               4) ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 เมษายน 2564 ทาง www.niets.or.th

               5) การรายงานผลสอบ :

                   กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน (ทั้ง 8 ฉบับ) และระดับรายบุคคล

                   กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล

 

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

สทศ. ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการก่อนสอบ การจัดเตรียมสนามสอบ/ห้องสอบ และการดำเนินการในวันสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 มีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการจัดการทบทวนในเรื่องของวันเวลาในการทดสอบ และรูปแบบการจัดการทดสอบให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19  โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ

ที่มา : สทศ.

ข่าวเกี่ยวกัน

สทศ.พร้อมสอบ โอเน็ต-วีเน็ตไม่บังคับสมัครได้ตามใจ

นางศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสทศ. ว่า  ที่ประชุมหารือกรณีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ต ปีการศึกษา 2563 ซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มีประกาศเรื่องนโยบายการสอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 และสอบวีเน็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยให้เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น สทศ. จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบโอเน็ตและวีเน็ต สำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ และเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นางศิริดา กล่าวต่อว่า ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดการทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ม.3 และวีเน็ต ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 โดยมีแนวทางการจัดการทดสอบ ดังนี้

  • กรณีการทดสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ O-NET www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ สอบ ป.6 สอบที่ 13 มีนาคม  ม.3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม ประกาศผลสอบ  ป.6 วันที่ 21 เมษายน ม.3 วันที่ 22 เมษายน  รายงานผลสอบ กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน  สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน ทั้ง 6 ฉบับ และระดับรายบุคคล  กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง สทศ. จะรายงานผลการทดสอบ ระดับรายบุคคล
  • สำหรับการสอบวีเน็ต ปวช.3  สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านwww.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  โดยไม่เสียค่าสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ สอบ วันที่ 4 – 5 เมษายน ด้วยระบบ Digital Testing ใช้เวลาในการทดสอบคนละ ช.ม. โดย สทศ. จัดสอบวันละ 2 รอบประกาศผลสอบ  วันที่ 25 เมษายน 2564 ทาง www.niets.or.th

 

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 สทศ. ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการก่อนสอบ การจัดเตรียมสนามสอบ/ห้องสอบ และการดำเนินการในวันสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 (ศบค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 มีความรุนแรงขึ้น คณะกรรมการ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการจัดการทบทวนในเรื่องของวันเวลาในการทดสอบ และรูปแบบการจัดการทดสอบให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19  โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญนางศิริดา 

ที่มา ; มติชนออนไลน์

ความเห็นของผู้ชม