ค้นหา

ศธ.เล็งวางสถานศึกษารับนโยบาย BCG Economy

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบทางไกล ( VDO conference) ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ เป็นนโยบายเกี่ยวกับ BCG Economy หรือ การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ซึ่งการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ต้องปูพื้นฐานที่ ศธ.รวมทั้งจะรับแนวทางการวิจัยจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาวางแผนด้วย เพื่อสร้างความคุ้นเคยเรื่องเหล่านี้ให้นักเรียนจึงถือเป็นเรื่องดีและเป็นโอกาศดีที่ ศธ.จะปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ให้กับนักเรียนได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินเศรษฐกิจในอนาคต เศรษฐกิจด้านนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ถ้ารัฐบาลจะผลักดันอย่างเต็มที่ ก็จะต้องมีจำนวนนักเรียนและปริมาณนักเรียนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น

 ศธ.ก็รับนโยบาย BCG Economy นี้มา ซึ่งเป็นการผลักดันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นแนวทางของประเทศ ซึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ ศธ.จะเป็นกระทรวงหลักในการวางพื้นฐานร่วมกับกระทรวงอื่น ๆเพื่อมุ่งเน้นเรื่องนี้ เพราะเรามีพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ และการเกษตรรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตจะต้องเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศไทยด้วย

"ท่านนายกฯ คาดหวังว่า ศธ.จะสามารถนำเรื่องนี้ไปวางแผนปรับงบประมาณปี 2564 และ ปี 2565 เพื่อให้สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เลย ดังนั้น ผมจะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเลือกพื้นที่ตัวอย่าง โดยกระจายไปหลายๆ ภูมิภาค หรืออาจทุกจังหวัด ซึ่งผมมองว่านโยบายนี้สอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.ที่เราวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพราะโรงเรียนคุณภาพของชุมชนก็คำนึงถึงบริบทและความต้องการของจังหวัดนั้น ๆหรือพื้นที่นั้นๆ ในการทำตัวอย่าง ดังนั้น ก็อาจจะวางให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy นี้ให้เกิดขึ้นได้จริงในการวางรากฐานเศรษฐกิจให้กับเยาวชนไทย" I,รมว.ศธ.กล่าว 

ที่ม; แนวหน้า วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

 

 

ขยายความ 

(Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-design & Zero-Waste)  ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย (Linear Economy)

BCG จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ความเห็นของผู้ชม